Lilla Slovakia s.r.o.
Priemyselný areál č.: 2779
946 03 Kolárovo
Slovakia
ičo : 44944519
IČdph : SK2022884435

Kontakt : +421 908 797 774
Fax : +421 35 778 94 07
Email :
info@lilla.at

Kontonummer.: 2621109198 / 1100
IBAN : SK91 1100 0000 0026 2110 9198
Tatra banka,
a.s.